جمعه, 2 تير 1396

عنوان : برنامه كارگاههای گروه گوش، حلق و بینی و سرو گردن سال 94
تاريخ :
 ۱۳۹۴/۰۷/۳۰ 
ساعت : ۱۱:۴۱:۳۹

7 آبان

آندوسکوپی گوش

دکتر مسعود متصدی

14و13 آبان

دایسکشن استخوان

دکتر ربانی

 21و22 آبان
اولین کارگاه جراحی زنده راینوپلاستی پایه و پیشرفته
 دکتر نراقی

28 آبان

دایسکشن استخوان

دکتر نسرین یزدانی

25و26 آذر

پیشرفته جراحی قاعده و جمجمه

دکتر محمد تقی خرسندی

27 آذر

جراحی زنده

دکتر ربانی

2 دی

دایسکشن استخوان

دکتر پدرام برقعی

17 دی

دکتر پدرام برقعی

23 و 24 دی

دکتر علی کوهی

30 آذر و 1 دی 

دکتر دبیری

5-7 اسفند

یازدهمین کارگاه آموزشی پایه و پیشرفته جراحی زنده آندویکوپی سینوس و بینی

13 اسفند

دایسکشن استخوان

دکتر علی کوهی
بازگشت           چاپ چاپ         

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8