ایمنی بیمار

مسئول واحد : دکتر حامد عبداللهی

پزشک هماهنگ کننده : دکتر حسین گندمکار 

کارشناس بخش : خانم بیدکی

تلفن داخلی : 303

تعداد پرسنل : 3نفر اداری – 26 نفر رابط ایمنی در تمام بخش های بیمارستان

شرح وظایف :

  • رعایت بهداشت و جلوگیری از خطر
  • تقویم بازدید مدیریت سالانه بیمارستان ، به همراه اعضای تیم ایمنی بیمارستان از تمامی بخش ها و واحدها

 تیم ایمنی:

مسئول : دکترحامد عبدالهی

پزشک هماهنگ کننده : دکتر حسین گندمکار

معاونت درمان : دکتر حسین گندمکار

بهبود کیفیت : دکتر قدمی

سوپروایزر عفونی : خانم حاجی نوری

مترون و کارشناس ایمنی : زهرا بیدکی