زمانبندی وقت ملاقات

زمان ملاقات خصوصی کارکنان با مدیریت

دوشنبه ها از ساعت 10-12

پنج شنبه ها از ساعت 10-12

------------------------------------------

زمان ملاقات خصوصی کارکنان با ریاست

سه شنبه ها از ساعت 10-12