برنامه استراتژیک

چشم‌انداز مجتمع بیمارستانی امیراعلم:

قرار گرفتن در شمار یکی از مجهز ترین و بهترین مراکز ارائه خدمات درمانی در سطح ملی و منطقه ای.

ارزش‌های سازمانی مجتمع بیمارستانی امیراعلم:

  1. ارائه خدمات تشخیصی درمانی بدون توجه به جنس، نژاد، قومیت و وضع مالی
  2. بهبود مستمر کیفیت خدمات در راستای رضایت مشتریان
  3. تکریم ارباب رجوع
  4. بیمار محوری و ارائه خدمات دلسوزانه به بیماران مطابق با منشور حقوق بیماران
  5. ارتقای مشارکت جمعی کارکنان
  6. پاسخگویی توام با انتقاد پذیری به مشتریان داخلی و خارجی
  7. ارتقای فرهنگ تحقیق و پژوهش
  8. ارج نهادن به نوآوری
  9. رعایت موازین شرعی و اصول اخلاقی در آموزش، درمان و پژوهش
  10. ارتقای فرهنگ ایمنی بیمار

ما مصمم هستیم تا به عنوان مبتکرترین و نوآورترین بیمارستان در سطح ملی و منطقه ای باشیم.