شکایات

مسئول واحد: خانم طاهره جویا

تلفن داخلی : 213

تلفن مستقیم : 66343173 

موقعیت جغرافیایی : ساختمان اداری طبقه دوم انتهای راهرو

تعداد پرسنل : 1 نفر

شرح وظایف :

 • حفظ محرمانگی اطلاعات مربوط به شکایت و فرد شاکی
 • ابلاغ خط مشی و فرآیند و فرم رسیدگی به شکایات به همه بخشها ( اعم از درمانی و غیر درمانی )
 • فرهنگ سازی و بستر سازی در خصوص فرآیند رسیدگی به شکایات در بیمارستان
 • فراهم نمودن امکانات دریافت شکایات از کانالهای ارتباطی تلفی ، کتبی ، حضوری ، صندوق رسیدگی به شکایات، اینترنتی و پیامکی
 • دریافت شکایات کتبی، حضوری ، اینترنتی و پیامکی
 • دریافت هفتگی شکایات از محلهای جمع آوری شکایات مثل صندوقها و...
 • مراجعه به دفتر سوپروایزی و دریافت شکایات احتمالی در طول عصر یا شب
 • تخصیص کد رهگیری به هر شکایت و اعلام آن به فرد شاکی
 • بررسی و تکمیل اطلاعات مورد نیاز شکایت در اولین فرصت با حضور شاکی و مشتاکی
 • اطلاع رسانی به شاکی در خصوص نتیجه رسیدگی و یا ادامه روند رسیدگی در صورت عدم حصول نتیجه
 • ثبت شکایات جمع آوری شده در نرم افزار مربوطه
 • بازدید روزانه از بخش ها و گرفتن انتقادات و پیشنهادات بیماران و همراهان
 • پیگیری و پاسخ به شکوائیه های وصولی از حوزه درمان و بازرسی دانشگاه و سایر ارگانها ( نظام پزشکی)
 • هماهنگی با مسئولین بیمارستان جهت تشکیل زیر کمیته رسیدگی به شکایات( سطح دوم سطح رسیدگی به شکایات) جهت رسیدگی به شکایاتی که در واحد رسیدگی به شکایات قابل حل می باشد.
 • ارجاع شکایاتی که در درون بیمارستان قابل حل نمی باشد به رئیس بیمارستان جهت ارجاع به معاونت درمان دانشگاه
 • تجزیه و تحلیل شکایات و ارائه گزارش شکایات واصله به واحد رسیدگی به شکایات به صورت ماهیانه به ریاست یا مدیر مسئول بهبود کیفیت هر 3 ماه یکبار به معاونت درمان
 • ارائه گزارش ریسک های استخراج شده از محتوای شکایات به مسئول بهبود کیفیت بیمارستان
 • ارائه آمار نوع و تعداد شکایات به بخشهای مربوطه و اشتراک گذاری درس های آموخته شده از شکایات