راهنمای بیمارستان

ساختمان جدید بیمارستان امیر اعلم:

طبقه منفی یک: آزمایشگاه

طبقه اول: اتاقهای عمل

طبقه دوم: اتاقهای عمل

طبقه سوم: بخش مراقبتهای ویژه(CCU و ICU)

طبقه چهارم تا هشتم: بخشهای بستری

ساختمان قدیم بیمارستان امیر اعلم:

طبقه اول ساختمان اداری: درمانگاههای تخصصی و فوق تخصصی

طبقه دوم ساختمان اداری: واحدهای مدیریت و اداری بیمارستان

ساختمان بیمارستان مروستی:

طبقه همکف: پذیرش، درمانگاههای تخصصی و فوق تخصصی

طبقه اول: ....

طبقه دوم: ....

طبقه سوم: ....

طبقه چهارم: ....

تماس با ما:

تماس با بیمارستان:

 66708103(009821)

66708104(009821)

66708105(009821)

تماس با واحد پذیرش بیماران بین الملل:

66343177(009821)

66343173(009821)

Amiralam.ipd@yahoo.com