برگه تعیین نوبت عمل بیماران گروه گوش، حلق و بینی

  • مرحله 1 = مشخصات بیمار
  • مرحله 2 = پزشک معالج دردرمانگاه
  • مرحله 3 = تعیین وقت بستری توسظ دستیار ارشد درمانگاه
  • مرحله 4 = تکمیل مدارک و راهنمایی بیمار در واحد رهیاب بیماران بستری
  • مرحله 5 = ارائه تصویر فرم به رهیاب بیماران بستری