برنامه درمانگاه ها

تخصصنام پزشکروزهای هفتهساعتتوضیحات
ریهدکتر احمدیشنبه08:00 - 10:00
گوارشدکتر اسحاق حسینیشنبه08:00 - 10:00
اعصاب داخلیدکتر اباالفضلیشنبه08:00 - 10:00
روماتولوژیدکتر آل سعیدیدوشنبه08:00 - 10:00
جراحی عمومیدکتر رضاییشنبه08:00 - 12:00
خوندکتر آسنجرانیشنبه08:00 - 12:00
کلینیک درددکتر ناظمیانیکشنبه08:00 - 11:00
جراحی پلاستیکدکتر مهدیانییکشنبه08:00 - 10:00
غدددکتر ذاکرییکشنبه08:00 - 10:00
قلبدکتر رخشان خواهیکشنبه08:00 - 09:00
خوندکتر آسنجرانییکشنبه08:00 - 12:00
جراحی عمومیدکتر گندمکاریکشنبه08:00 - 12:00
ریهدکتر منصورییکشنبه08:00 - 10:00
کلیهدکتر مازیاریکشنبه08:00 - 10:00
کلینیک درددکتر ناظمیاندوشنبه08:00 - 11:00
گوارشدکتر سیریدوشنبه08:00 - 10:00
عفونیدکتر حسیبیدوشنبه08:00 - 10:00
جراحی عمومیدکتر گندمکاردوشنبه08:00 - 12:00
غدددکتر فیضدوشنبه09:00 - 10:00
روماتولوژیدکتر آل سعیدیدوشنبه08:00 - 10:00
خوندکتر آسنجرانیدوشنبه08:00 - 12:00
تغذیهدکتر مینا عبداللهیدوشنبه11:00 - 12:00
جراحی پلاستیکدکتر فتحیدوشنبه08:00 - 10:00
قلب و عروقدکتر قطبیسه شنبه08:00 - 09:00
غدددکتر صالحی نیاسه شنبه08:00 - 10:00
ریهدکتر منصوریسه شنبه08:00 - 10:00
خوندکتر آسنجرانیسه شنبه08:00 - 12:00
عفونیدکتر اسداللهیسه شنبه08:00 - 10:00
اعصاب داخلیدکتر حسینی نسبسه شنبه08:00 - 10:00
جراحی عمومیدکتر توکلیسه شنبه08:00 - 12:00
جراحی پلاستیکدکتر انقطاعسه شنبه08:00 - 10:00
کلیهدکتر مازیارچهارشنبه08:00 - 10:00
اعصاب داخلیدکتر سیناییچهارشنبه13:00 - 15:00
گوارشدکتر روشنچهارشنبه08:00 - 10:00
روماتولوژیدکتر آل سعیدیچهارشنبه08:00 - 10:00
جراحی عمومیدکتر رضاییچهارشنبه08:00 - 12:00
گوارشدکتر سیریچهارشنبه08:00 - 10:00
خوندکتر آسنجرانیچهارشنبه08:00 - 12:00
قلب و عروقدکتر خوشنویسچهارشنبه08:00 - 09:00
جراحی عمومیدکتر الیاس نیاپنج شنبه08:00 - 10:00
بینیدکتر باستانی نژاد ( مشاوره )شنبه08:00 - 16:00مشاوره : اولویت با بیماران مشاوره ای از طرف پزشکان بیمارستان است،و ویزیت مستقیم توسط اساتید صورت نمیگیرد.
بینیدکتر نراقی (مشاوره)یکشنبه08:00 - 12:00مشاوره : اولویت با بیماران مشاوره ای از طرف پزشکان بیمارستان است،و ویزیت مستقیم توسط اساتید صورت نمیگیرد.
بینیدکتر محمدی اردهالی(مشاوره)سه شنبه08:00 - 12:00مشاوره : اولویت با بیماران مشاوره ای از طرف پزشکان بیمارستان است،و ویزیت مستقیم توسط اساتید صورت نمیگیرد.
بینیدکتر تاج دینیچهارشنبه08:00 - 16:00
بینیدکتر صمیمی (مشاوره)چهارشنبه08:00 - 12:00مشاوره : اولویت با بیماران مشاوره ای از طرف پزشکان بیمارستان است،و ویزیت مستقیم توسط اساتید صورت نمیگیرد.
گوشدکتر دبیری (مشاوره)یکشنبه08:00 - 16:00مشاوره : اولویت با بیماران مشاوره ای از طرف پزشکان بیمارستان است،و ویزیت مستقیم توسط اساتید صورت نمیگیرد.
گوشدکتر برقعی (مشاوره)یکشنبه08:00 - 16:00مشاوره : اولویت با بیماران مشاوره ای از طرف پزشکان بیمارستان است،و ویزیت مستقیم توسط اساتید صورت نمیگیرد.
گوشدکتر برقعی (مشاوره)سه شنبه08:00 - 16:00مشاوره : اولویت با بیماران مشاوره ای از طرف پزشکان بیمارستان است،و ویزیت مستقیم توسط اساتید صورت نمیگیرد.
گوشدکتر کوهیچهارشنبه08:00 - 12:00مشاوره : اولویت با بیماران مشاوره ای از طرف پزشکان بیمارستان است،و ویزیت مستقیم توسط اساتید صورت نمیگیرد.
گوشدکتر محمودیسه شنبه14:00 - 16:00
گوشدکتر خرسندی (مشاوره)شنبه08:00 - 17:00مشاوره : اولویت با بیماران مشاوره ای از طرف پزشکان بیمارستان است،و ویزیت مستقیم توسط اساتید صورت نمیگیرد.
سر و گردندکتر دبیرمقدم (مشاوره)شنبه08:00 - 12:00مشاوره : اولویت با بیماران مشاوره ای از طرف پزشکان بیمارستان است،و ویزیت مستقیم توسط اساتید صورت نمیگیرد.
سر و گردندکتر آقازاده (مشاوره)یکشنبه08:00 - 16:00مشاوره : اولویت با بیماران مشاوره ای از طرف پزشکان بیمارستان است،و ویزیت مستقیم توسط اساتید صورت نمیگیرد.
سر و گردندکتر سهراب پور (مشاوره)دوشنبه13:00 - 15:00مشاوره : اولویت با بیماران مشاوره ای از طرف پزشکان بیمارستان است،و ویزیت مستقیم توسط اساتید صورت نمیگیرد.
سر و گردندکتر سهراب پور (مشاوره)سه شنبه08:00 - 16:00مشاوره : اولویت با بیماران مشاوره ای از طرف پزشکان بیمارستان است،و ویزیت مستقیم توسط اساتید صورت نمیگیرد.
سر و گردندکتر کریمی (مشاوره)چهارشنبه08:00 - 16:00مشاوره : اولویت با بیماران مشاوره ای از طرف پزشکان بیمارستان است،و ویزیت مستقیم توسط اساتید صورت نمیگیرد.
گوش، حلق و بینی مروستیدکتر اضیه یابریشنبه07:00 - 09:00
گوش، حلق و بینی مروستیدکتر احمدرضا مدیرشنبه09:00 - 12:00
گوش، حلق و بینی مروستیدکتر احمدرضا مدیرشنبه13:00 - 16:00
پزشکی قانونی مروستیدکتر توتونچیانشنبه14:15 - 15:15
قلب و عروق مروستیدکتر یاسمن قطبیشنبه 09:00 - 11:00
گوش، حلق و بینی مروستیدکتر رضا بدیعییکشنبه08:00 - 12:30
گوش، حلق و بینی مروستیدکتر رضا بدیعییکشنبه13:00 - 18:00
جراحی پلاستیک مروستیدکتر مهدیانییکشنبه11:00 - 12:00
اعصاب داخلی مروستیدکتر سینایییکشنبه10:00 - 12:00
گوش، حلق و بینی مروستیدکتر شیما ارسطویکشنبه07:45 - 12:00
گوش، حلق و بینی مروستیدکتر شیما ارسطودوشنبه07:45 - 13:00
پزشکی قانونی مروستیدکتر توتونچیاندوشنبه14:15 - 15:15
گوش، حلق و بینی مروستیدکتر امامیدوشنبه07:45 - 13:00
تغذیه مروستیدکر مینا عبداللهیدوشنبه07:45 - 13:00
گوش، حلق و بینی مروستیدکتر اضیه یابریدوشنبه12:00 - 14:30
کلینیک درد مروستیدکتر ناظمیاندوشنبه15:00 - 17:00
گوش، حلق و بینی مروستیدکتر آچاکدوشنبه09:00 - 12:00
گوش، حلق و بینی مروستیدکتر آچاکدوشنبه13:00 - 16:00
گوش، حلق و بینی مروستیدکتر محمودیسه شنبه07:30 - 13:00
گوش، حلق و بینی مروستیدکتر مریم یعقوبیسه شنبه08:30 - 13:00
گوش، حلق و بینی مروستیدکتر مهدخواهچهارشنبه08:00 - 12:30
گوش، حلق و بینی مروستیدکتر ایرانیچهارشنبه08:00 - 12:30
گوش، حلق و بینی مروستیدکتر وکیلیچهارشنبه08:00 - 12:30
ریه مروستیدکتر احمدیچهارشنبه12:00 - 13:30