برنامه درمانگاه ها

تخصصنام پزشکروزهای هفتهساعتتوضیحات
ریهدکتر احمدیشنبه08:00 - 10:00
گوارشدکتر اسحاق حسینیشنبه08:00 - 10:00
اعصاب داخلیدکتر اباالفضلیشنبه08:00 - 10:00
خوندکتر آسنجرانیشنبه08:00 - 10:00
کلینیک درددکتر ناظمیانیکشنبه08:00 - 10:00
جراحی پلاستیکدکتر مهدیانییکشنبه08:00 - 10:00
غدددکتر ذاکرییکشنبه08:00 - 10:00
قلبدکتر رخشان خواهیکشنبه08:00 - 10:00
ریهدکتر منصورییکشنبه08:00 - 10:00
گوارشدکتر کاظمییکشنبه08:00 - 10:00
کلیهدکتر مازیاریکشنبه08:00 - 10:00
کلینیک درددکتر ناظمیاندوشنبه08:00 - 10:00
گوارشدکتر سیریدوشنبه08:00 - 10:00
عفونیدکتر حسیبیدوشنبه08:00 - 10:00
کلیهدکتر عبدالله پوردوشنبه08:00 - 10:00
غدددکتر فیضدوشنبه08:00 - 10:00
روماتولوژیدکتر آل سعیدیدوشنبه08:00 - 10:00
خوندکتر آسنجرانیدوشنبه08:00 - 10:00
اعصاب داخلیدکتر ساعدیدوشنبه08:00 - 10:00
قلب و عروقدکتر مرادمندسه شنبه08:00 - 10:00
گوارشدکتر کاظمیسه شنبه08:00 - 10:00
ریهدکتر منصوریسه شنبه08:00 - 10:00
جراحی پلاستیکدکتر مهدیانیسه شنبه08:00 - 10:00
کلیهدکتر عبدالله پورچهارشنبه08:00 - 10:00
چشمدکتر رحیمیچهارشنبه08:00 - 10:00
روماتولوژیدکتر صالحیچهارشنبه08:00 - 10:00
جراحی عمومیدکتر رضاییچهارشنبه08:00 - 10:00
گوارشدکتر سیریچهارشنبه08:00 - 10:00
غدددکتر فیضچهارشنبه08:00 - 10:00
قلب و عروقدکتر رخشان خواهچهارشنبه08:00 - 10:00
جراحی عمومیدکتر الیاس نیاپنج شنبه08:00 - 10:00
بینیدکتر باستانی نژاد ( مشاوره )شنبه08:30 - 12:00مشاوره : اولویت با بیماران مشاوره ای از طرف پزشکان بیمارستان است،و ویزیت مستقیم توسط اساتید صورت نمیگیرد.
بینیدکتر نراقی (مشاوره)یکشنبه08:30 - 12:00مشاوره : اولویت با بیماران مشاوره ای از طرف پزشکان بیمارستان است،و ویزیت مستقیم توسط اساتید صورت نمیگیرد.
بینیتست بویاییدوشنبه08:30 - 11:00
بینیدکتر محمدی (مشاوره)سه شنبه08:30 - 12:00مشاوره : اولویت با بیماران مشاوره ای از طرف پزشکان بیمارستان است،و ویزیت مستقیم توسط اساتید صورت نمیگیرد.
بینیدکتر صمیمی (مشاوره)چهارشنبه08:30 - 12:00مشاوره : اولویت با بیماران مشاوره ای از طرف پزشکان بیمارستان است،و ویزیت مستقیم توسط اساتید صورت نمیگیرد.
بینیدکتر دبیر مقدمشنبه13:30 - 16:00
بینیدکتر برقعییکشنبه14:00 - 17:00
بینیدکتر باستانی نژاددوشنبه13:00 - 17:30
بینیدکتر کریمیچهارشنبه13:00 - 17:00
گوشدکتر عرفیان (مشاوره)شنبه09:00 - 13:00مشاوره : اولویت با بیماران مشاوره ای از طرف پزشکان بیمارستان است،و ویزیت مستقیم توسط اساتید صورت نمیگیرد.
گوشدکتر دبیری (مشاوره)یکشنبه08:30 - 10:00مشاوره : اولویت با بیماران مشاوره ای از طرف پزشکان بیمارستان است،و ویزیت مستقیم توسط اساتید صورت نمیگیرد.
گوشدکتر برقعی (مشاوره)سه شنبه09:00 - 12:00مشاوره : اولویت با بیماران مشاوره ای از طرف پزشکان بیمارستان است،و ویزیت مستقیم توسط اساتید صورت نمیگیرد.
گوشدکتر کوهیچهارشنبه08:30 - 12:00
گوشدکتر خرسندی (مشاوره)شنبه14:00 - 17:00مشاوره : اولویت با بیماران مشاوره ای از طرف پزشکان بیمارستان است،و ویزیت مستقیم توسط اساتید صورت نمیگیرد.
گوشدکتر یزدانییکشنبه11:00 - 14:00
گوشدکتر آقازادهدوشنبه13:00 - 16:00
گوشدکتر برقعیسه شنبه12:00 - 17:30
گوشدکتر کوهیچهارشنبه11:00 - 16:00
حنجرهدکتر دبیرمقدم (مشاوره)شنبه08:30 - 12:00مشاوره : اولویت با بیماران مشاوره ای از طرف پزشکان بیمارستان است،و ویزیت مستقیم توسط اساتید صورت نمیگیرد.
حنجرهدکتر یزدانی (مشاوره)یکشنبه08:30 - 11:00مشاوره : اولویت با بیماران مشاوره ای از طرف پزشکان بیمارستان است،و ویزیت مستقیم توسط اساتید صورت نمیگیرد.
حنجرهدکتر سهراب پور (مشاوره)سه شنبه08:30 - 12:00مشاوره : اولویت با بیماران مشاوره ای از طرف پزشکان بیمارستان است،و ویزیت مستقیم توسط اساتید صورت نمیگیرد.
حنجرهدکتر کریمی (مشاوره)چهارشنبه08:30 - 12:00مشاوره : اولویت با بیماران مشاوره ای از طرف پزشکان بیمارستان است،و ویزیت مستقیم توسط اساتید صورت نمیگیرد.
کاشت حلزوندکتر متصدییکشنبه08:30 - 12:00
سر و گردنرزیدنتشنبه08:00 - 13:00
سر و گردنرزیدنتیکشنبه08:00 - 13:00
سر و گردنرزیدنتسه شنبه08:00 - 13:00
سر و گردنرزیدنتچهارشنبه08:00 - 13:00
سر و گردندکتر آقازادهیکشنبه12:00 - 14:00
سر و گردندکتر تاج دینیدوشنبه12:30 - 16:00
هیِئت علمیدکتر محمدیچهارشنبه08:00 - 11:00
هیِئت علمیدکتر دبیرییکشنبه13:30 - 16:00
هیِئت علمیدکتر محمودیسه شنبه14:00 - 16:00
هیِئت علمیدکتر سهراب پورچهارشنبه14:00 - 16:00
گوش، حلق و بینی مروستیدکتر صلاحیشنبهصبح
گوش، حلق و بینی مروستیدکتر ارسطوشنبهصبح
گوش، حلق و بینی مروستیدکتر فیروزیشنبهعصر
گوش، حلق و بینی مروستیدکتر صلاحیشنبهعصر
گوش، حلق و بینی مروستیدکتربدیعییکشنبهصبح
گوش، حلق و بینی مروستیدکتر مهدخواهیکشنبهعصر
گوش، حلق و بینی مروستیدکتر بدیعییکشنبهعصر
گوش، حلق و بینی مروستیدکتر ارسطودوشنبهصبح
گوش، حلق و بینی مروستیدکتر مروستیدوشنبهصبح
گوش، حلق و بینی مروستیدکتر آچاکدوشنبهصبح
گوش، حلق و بینی مروستیدکتر آچاکدوشنبهعصر
گوش، حلق و بینی مروستیدکتر محمودیسه شنبهصبح
گوش، حلق و بینی مروستیدکتر محمدیسه شنبهصبح
گوش، حلق و بینی مروستیدکتر مهدخواهچهارشنبهصبح
گوش، حلق و بینی مروستیدکتر مهدخواهچهارشنبهعصر
گوش، حلق و بینی مروستیدکتر محمودیپنج شنبهصبح