برنامه درمانگاه های داخلی

شنبه

گوارش

ریه

مغز و اعصاب

روماتولوژی

خون

جراح عمومی

قلب

 

 

دکتر اسحاق حسینی

دکتر احمدی

دکتر ابوالفضلی

دکتر آل سعیدی

دکتر آسنجرانی

دکتر رضایی

دکتر رضوی

 

 

ساعت 8-10

ساعت 8-10

ساعت 8-10

ساعت 8-10

ساعت 8-12

ساعت 10-12

ساعت8-10

یکشنبه

کلیه

ریه

غدد

قلب

خون

جراح عمومی

جراح پلاستیک

کلینیک درد

کلینیک داخل مفصل

کاشت حلزون

دکتر مازیار

دکتر منصوری

دکتر ذاکری

دکتر صبح رخشانخواه

دکتر آسنجرانی

دکتر گندمکار

دکتر مهدیانی

دکتر ناظمیان

دکتر ال سعیدی دکتر متصدی

ساعت8 -10

ساعت8 -10

ساعت 8-10

ساعت 8-9

ساعت 8-12

ساعت 10-12

ساعت 8-10

ساعت 8-11

ساعت 8-10

ساعت 8-12

دوشنبه

عفونی

تغذیه

گوارش

روماتولوژی

خون

جراح عمومی

جراح پلاستیک

کلینیک درد

غدد

دکتر حسیبی

دکتر عبداللهی

دکتر سیری

دکتر آل سعیدی

دکتر آسنجرانی

دکتر گندمکار

دکتر فتحی

دکتر ناظمیان

دکتر صالحی نیا

ساعت 8-10

ساعت 11-12

ساعت8-10

ساعت 8-10

ساعت 8-12

ساعت 10-12

ساعت 8-10

ساعت8-11

ساعت8-10

سه شنبه

غدد

ریه

عفونی

قلب

خون

جراح عمومی

جراح پلاستیک

 

 

دکتر فیض

دکتر منصوری

دکتر اسداللهی

دکتر قطبی

دکتر آسنجرانی

دکتر توکلی

دکتر انقطاع

ساعت8-10

ساعت8-10

ساعت8-10

ساعت8-9

ساعت8-12

ساعت8-11

ساعت8-10

چهارشنبه

کلیه

گوارش

قلب

خون

جراح عمومی

روماتولوژی

دکتر مازیار

دکتر سیری

دکتر روشن

دکتر خوشنویس

دکتر آسنجرانی

دکتر رضایی

دکتر آل سعیدی

ساعت8-10

ساعت8-10

ساعت8-10

ساعت8-9

ساعت8-12

ساعت10-12

ساعت8-10