برنامه حضور اساتید گوش و حلق و بینی

برنامه درمانگاه اساتید گوش، حلق و بینی در سال 1398
شنبه سر و گردن گوش بینی درمانگاه عصر
دکتر دبیرمقدم دکتر خرسندی دکتر باستان نژاد و دکتر فیروزی فر دکتر خرسندی
ساعت 12-8 ساعت 16-8 ساعت 16-8 ساعت 17-14
یکشنبه سر و گردن گوش بینی درمانگاه کاشت حلزون و گوش درمانگاه عصر
دکتر آقازاده/دکتر فیروزی فر دکتر دبیری دکتر نراقی دکتر متصدی دکتر برقعی
ساعت 16-8 ساعت 16-8 ساعت 12-8 8-12 14-17
دوشنبه         درمانگاه عصر
دکتر فیروزی فر
13-15
سه شنبه سر و گردن گوش بینی درمانگاه عصر
دکتر سهراب پور دکتر برقعی دکتر محمدی اردهالی دکتر محمودی
ساعت 16-8 ساعت 16-8 ساعت 12-8 15-17
چهارشنبه سر و گردن گوش بینی بینی درمانگاه عصر
دکتر کریمی دکتر  کوهی دکتر صمیمی دکتر تاج دینی دکتر سهراب پور
ساعت 16-8 ساعت 12-8 ساعت 12-8 ساعت 12-16 15-17