صبا

مسئول واحد: طاهره قزاقی

تلفن : 457-458

رئیس بخش : آقای دکتربهزاد آسنجرانی

تعداد تخت فعال :20 تخت بستری 3تخت سرپایی

موقعیت بخش از لحاظ جغرافیایی : ساختمان شماره 2 طبقه 8واقع در خیابان تقوی

تعدادپرسنل  :15   پرستار-4 کمک بهیار – 1 منشی – 4 خدمات

شرح وظایف :

1-مهمترین وظیفه آماده سازی داروهای شیمی درمانی و تزریق به بیماران می باشد.

2-نسخه کردن داروها در سیستم his و تحویل انها از داروخانه

3-پیگیری ازمایشات بیماران جهت شروع شیمی درمانی

4-پیگیری و انجام فعالیتهای مربوط به واحد تصویربرداری

5-کمک به پزشک در انجام پروسیجرهایی نظیر بیوپسی مغز استخوان / کشیدن مایع نخاع/کشیدن مایع شکم/پانسمان و ...

6-نوبت دهی بیماران

7- پذیرش بیماران

8-انجام شیمی درمانی بیماران سرپایی

9-پیگیری مشاوره ها

10-تعامل با سایر مراکز جهت انجام خدماتی که در این مرکز نیست مثل مشاوره جراحی توراکس/ام ار ای و...

11-آموزش به بیماران خصوصا بیماران جدیدالورود

12-آموزش به همکاران خصوصا همکاران جدیدالورود

13-همراهی با پزشک در ویزیت بیماران

14-اطمینان از اماده بودن ترالی کد

15-پیگیری درخواست خون تا زمان تهیه و تزریق به بیماران

16-پرستاری از بیمارانی که دچار عوارض بعد از کموتراپی شده اند

خدماتی که ارائه می شود: خدمات درمانی وآموزشی درحیطه بیماریهای سرطان و شیمی درمانی

تجهیزات و امکانات:

اتاق هود- اتاق دارو – استیشن پرستاری – اتاق کار کثیف – اتاق پزشک – اتاق استراحت – دستگاه شوک – دستگاه نوار قلب – دستگاه تست قند – دستگاه فشار خون -  سوزن جمشیدی – ماسک n95 – سوزن پورت – اسپایک – شیلد و عینک – ساکشن پرتابل – میکرودراپ – دستگاه هود – ترالی دارو – ست رنگی – پگ پانسمان و ...

تعداد اتاقها و تختها:

تعداد اتاقهای بستری 10 می باشد

یک اتاق یک تختی – پنج اتاق دو تختی – سه اتاق سه تختی – یک اتاق سه تختی جهت بیماران سرپایی