سایه

مسئول واحد: آقای حسین معززی

تلفن : 523-524

رئیس بخش : دکتر علی کوهی

موقعیت بخش از لحاظ جغرافیایی : ساختمان  جدید.  طبقه 4

تعداد پرسنل : صبح  (3پرستار  1 بیمار یار  1 خدمات    1 منشی)   عصر (2پرستار  1 بیمار یار  1 خدمات  )   شب (2پرستار  1 بیمار یار  1 خدمات  )  

خدماتی که ارائه می شود:

  • تعداد تخت بستری در بخش : 23
  • تعداد اتاق ایزوله  در بخش : 1
  • تعداد اتاق بیمار در بخش :10