طلوع و امید

مسئول واحد: شیرین ایلخانی زاده

رئیس بخش : دکترابوالقاسم یوسفی

موقعیت بخش از لحاظ جغرافیایی : طبقه سوم ساختمان جدید مجتمع امیر اعلم

تعداد پرسنل

17پرستار

5کمک بهیار

3خدمات

تجهیزات :

دوعددمانیتورسانترال-چهارده عددمانیتوربدسایدمجهزبه پروپ پالس اکسیمتری پروپ درجه حرارت ولیدهای ECGوکاف NIBP-چهارده تخت ICU-چهارده کنسول مجهزICUجهت هرتخت-چهرده عددونتیلاتور مجهزبنت840-چهارده ساکشن سانترال-شش عددبخورسانترال دوسوییچ-هشت عدد مانومتراکسیژن سانترال-دوعددساکشن پرتابل-سه عددکپسول اکسیژن پرتابل-دوعددبرانکارد-دوعددویلچر-یک عدددستگاه نوارقلب-یک عددپالس اکسیمترپرتابل-دستگاه ونتیلاتورپرتابل –دوترالی کدمجهزبه الکتروشوک بای فازیک ودوعددپالس اکسمتری انگشتی-دستگاه رادیولوژی پرتابل وسه عدد پاراوان سربی وروپوش سربی-چهارده عدد سرم پمپ وچهارده عدد سرنگ پمپ وسیستم اطفا حریق وسنسوردود وسیتم تهویه وسرمایشی وگرمایشی مرکزی وسیستم UPS

 شرح وظایف :

 1. ارزیابی کامل بیماروثبت آن
 2. تدوین برنامه مراقبتی جهت بیماران براساس اهداف ،اولویت ها،تشخیص هی پرستاری وثبت آن ردپرونده
 3. مانیتورینگ کامل سیستم های حیاتی وثبت آن
 4. مدیریت راه هوایی
 5. رعایت بهداشت دهان ودندان بیمار
 6. کنترل ونظارتبرتغذیه بیماروTPN
 7. ارائه مراقبت های پرستاری ICU
 8. انجام لوله گذاری داخلتراشه درصورت لزوم
 9. برقراری ارترلاین (راه شریانی)واتصال آن به بیمارومراقبت ازآن
 10. مراقبت ازبیماران متناسب با بیماری زمینه ای
 11. مراقبت ازپوست وجلوگیری ازایجادزخم فشاری
 12. گرفتن نمونه خون شریانی وتفسیر نتایج آن
 13. ست کردن دستگاه ،اتصال بیماربه ونتیلاتوروتنظیم وکنترل پارامترهای دستگاه
 14. تنظیم وبه کارگیری دستگاه الکتروشوک درصورت ضرورت
 15. مراقبت ازبیمارتحت تهویه مکانیکی
 16. جراسازی بیمارازونتیلاتور
 17. محاسبه وآماده سازی ودادن داروهای بخش
 18. اندازه گیری فشارورید مرکزی
 19. ارزیابی وثبت وضعیت اتصالات بیمار
 20. استفاده از تکنیک ارام بخشی درارام سازی بیماران
 21. پیاده سازی وارزیابی برنامه های آموزشی وتغییرات براساس نیازهای یادگیری بیماران وخانواده ها
 22. همراهی ونظارت حین انتقال جهت اعزام ومشاوره وامور پاراکلینیکی

 خدماتی که ارائه می شود:

بخش ICU  امیدوطلوع به صورت شبانه روزی قادربه پذیرش وانجام مراقبت های بالینی براساس شرح وظایف مصوب معاونت درمان باحضوراساتیدمقیم بیهوشی جهت بیماران بعدازجراحی های سروگردن،بیماران سرویس های داخلی موجوددربیمارستان که نیاز به مراقبتهای تنفسی دارند می باشد.