داخلی-۱

نام واحد : بخش داخلی یک ( 365-366)

مسئول واحد: آقای بهروز فرزی

تلفن : 365-366

رئیس بخش : آقای دکتر محمود اسحق حسینی

تعداد تخت فعال : 15

موقعیت بخش از لحاظ جغرافیایی : شمال غربی ساختمان شماره 3 طبقه 2

تعداد پرسنل : 17

تجهیزات :

 اکسیزن وسا کشن مرکزی به تعداد تختها  . ترالی کد و دستگاه شوک پیشرفته هماهنگ با آخرین ورژن وزارتخانه 

تختهای دوشکن   پمپهای انفوزیون برای تزریقهای بسیار دقیق   دستگاه نوار قلب  .اطاقهای مجهز دو تخته وخصوصی درجه یک با اخرین استانداردهای وزارتخانه 

شرح وظایف :

 • تشخیص بستری ودرمان بیما ری های داخلی
 • آموزش بهداشت سطح یک ودو توسط پرسنل اگاه و اموزش دیده پرستاری
 • نگاه به ارزشهای والای انسانی وانجام بهترین خدمات پزشکی وپرستاری با توجه به استانداردهای اعتبار سنجی

خدماتی که ارائه می شود:

تشخیص ودرمان بیماریهای :

 • گوارش آندوسکپی وکولونوسکپی تشخیصی ودر مانی
 • ERCP,EUS با هماهنگی قبلی با اساتید
 • باریم انمای تشخیصی
 • بیماریهای داخلی اعصاب S میاستنی گراو  ALS  میالژی و...
 • انجام پلاسمافروزیس با هماهنگی دکتر معالج وواحد انتقال خون
 • تشخیص ودرمان بیماریهای روماتولژی و بیماریهای خود ایمنی
 • تشخیص ودرمان بیماریهای عفونی وتب دار
 • تشخیص ودرمان بیماریهای غدد ومتابولیسم .
 • خدمات مراقبتی وپرستاری استاندارد مطابق با نیاز بخش وبیمار
 • برگزاری کلاسهای اموزش گروهی برای پرسنل وبیماران .