بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

مسئول واحد: خانم دکتر لادن قدمی

تلفن: 216

موقعیت جغرافیایی : طبقه دوم ساختمان اداری

تعداد پرسنل : 3نفر

شرح وظایف :

 • شناسایی و تدوین فرآیندهای اصلی بیمارستان
 • تدوین برنامه های عملیاتی و بهبود کیفیت با مشارکت بخش ها و واحدها
 • پایش شاخص های عملکردی بالینی و غیربالینی
 • شناسایی مشکلات و بهبود بخش ها و واحدهای مختلف بیمارستان
 • پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی
 • ارزیابی عملکرد بیمارستان با رویکرد بهبود مستمر
 • انجام ارزیابی داخل بر اساس استاندارهای اعتباربخشی ملی
 • نظارت بر عملکرد کمیته های بیمارستانی
 • ارائه گزارش مفصل از شاخص های بیمارستانی
 • پایش میزان اجرای برنامه های بهبود کیفیت و برنامه های عملیاتی
 • تدوین خط مشی ها، روش های اجرایی و دستورالعمل ها با مشارکت واحدها و بخش ها
 • تدوین شاخص های برنامه ای ، فرایندی و عملکردی اختصاصی
 • پایش شاخص های برنامه ای و فرایندی و عملکردی
 • انجام اقدامات برنامه ریزی شده برای پایش و کنترل خطاهای پزشکی
 • ارزیابی عملکرد بیمارستان در اجرای برنامه های مدیریت خطاهای پزشکی و ایمنی بیمار
 • مشارکت در تدوین سند استراتژیک بیمارستان یا همکاری تیم اجرایی