مدیریت امور پرستاری

مدیر امور پرستاری : خانم لیلا ساعدی

موقعیت جعرافیایی: طبقه اول ساختمان اداری

داخلی: 388

شرح وظایف:

1_ برنامه‌ریزی درزمینهٔ ارتقا کیفی و بهبود مستمر فعالیت‌های ارائه خدمات به مددجویان

2- گرداوری اطلاعات از مرکز،مددجویان و کارکنان

3- نظارت بر تدوین و اجرای برنامه‌های آموزش به بیمار و خانواده در سطوح مختلف پیشگیری

4-مشارکت در تنظیم بودجه

5- برنامه‌ریزی و مشارکت در برنامه‌های کنترل عفونت

6-انجام برنامه‌ریزی و همکاری با سایر واحدهای ذیربط

7- تعیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی موردنیاز بخش‌های پرستاری

8- اداره جلسات داخل و خارج مرتبط با وظایف واحدها

9- تشکیل و اداره جلسات اختصاصی و ویژه

10- تأمین نیازهای آموزشی کارکنان

11- به‌کارگیری و تشویق استفاده از نرم‌افزارهای ابلاغی توسط وزارت متبوع

12- پیگیری امور فرهنگی و حرفه‌ای و انجام دادن تشریفات رسمی

13- شرکت در جلسه مدیران اجرایی مشارکت فعال در برنامه‌های اعتباربخشی،ایمنی بیمار، مدیریت خطر و ...

14- نظارت بر آموزش و پایش عملکرد نیروهای جدیدالورود

15- نظارت بر نحوه مصرف داروهای مخدر و سایر داروها

16- نظارت و مشارکت فعال بر نحوه توزیع کارانه و سایر پرداختی‌ها به کادر پرستاری و مامائی

17- سازمان‌دهی جلسات منظم با سرپرستاران، سوپروایزران و سایر کارکنان

18- ایجاد هماهنگی در برنامه‌های آموزش بالینی دانشجویان گروه پرستاری با مشارکت دانشکده پرستاری و مامائی