آزمایشگاه

مسئول واحد : آقای اکبرشیروانی

تلفن داخلی : 607

رئیس بخش : آقای دکتر فرزاد یزدانی

موقعیت جغرافیایی: طبقه 1- ساختمان جدید

تعداد پرسنل : 30 نفر