امور اداری و نیروی انسانی

مسئول واحد: آقای احمد میرزایی

تلفن : 219

موقعیت جغرافیایی : ساختمان قدیم

تعداد پرسنل : 9نفر

واحدهای زیر مجموعه :

 • کارگزینی 
 • دبیرخانه
 • بایگانی
 • حضور و غیاب

شرح وظایف امور اداری :

 • انجام مطالعات لازم در مواردی از قبیل تشکیلات و روشها و طبقه بندی مشاغل جهت ارسال به مراجع زیربط
 • تشریک مساعی در تنظیم آیین نامه ها ؛ بخشنامه ها و دستورالعملها ی مورد لزوم در ارتباط با نیازهای وزارتخانه و یا سازمان مطبوع
 • هماهنگ نمودن فعالیتهای واحدهای تابعه با برنامه ها و هدفهای مورد نظر

شرح وظایف کارگزینی :

 • رسیدگی به فرم های پر شده استخدامی
 • تهیه پیش نویس کارگزینی از قبیل احکام انتقال - ترمیم حقوق - مرخصی - ترفیع و نظایر ان با اطلاع مقام مافوق
 • معرفی کارمندان واجد شرایط لازم جهت انجام مشاغل
 • شرکت در کمیسیون ها و جلسات
 • تهیه گزارشات لازم