حضور و غیاب

مسئول واحد : خانم محمد خانی

تلفن داخلی : 236

رئیس بخش : آقای احمد میرزایی

تعداد پرسنل : 1 نفر

شرح وظایف :

  • حضور و غیاب روزانه کلیه پرسنل
  • اضافه کاری کارانه
  • مکاتبات مربوط به کارانه