رئيس امور اداری

مسئول واحد: آقای احمد میرزایی

تلفن : 219

موقعیت جغرافیایی : ساختمان قدیم

تعداد پرسنل : 9نفر

واحدهای زیر مجموعه : کارگزینی - دبیرخانه - بایگانی - حضور و غیاب

شرح وظایف امور اداری :

  • انجام مطالعات لازم در مواردی از قبیل تشکیلات و روشها و طبقه بندی مشاغل جهت ارسال به مراجع زیربط
  • تشریک مساعی در تنظیم آیین نامه ها ؛ بخشنامه ها و دستورالعملها ی مورد لزوم در ارتباط با نیازهای وزارتخانه و یا سازمان مطبوع
  • هماهنگ نمودن فعالیتهای واحدهای تابعه با برنامه ها و هدفهای مورد نظر