دبیرخانه

مسئول واحد : آقای بابک فاروقی

تلفن داخلی : 203

رئیس بخش : آقای مهندس مهدی لک

تعداد پرسنل : 3 نفر

شرح وظایف :

  • ثبت نام های دریافتی
  • ارسال و فکس نامه های صادره درون یا برون سازمانی
  • تهیه پیش نویس نامه ها
  • ارسال اطلاعیه کل بیمارستان