کارگزینی

شرح وظایف کارگزینی :

  • رسیدگی به فرم های پر شده استخدامی
  • تهیه پیش نویس کارگزینی از قبیل احکام انتقال – ترمیم حقوق – مرخصی – ترفیع و نظایر ان با اطلاع مقام مافوق
  • معرفی کارمندان واجد شرایط لازم جهت انجام مشاغل
  • شرکت در کمیسیون ها و جلسات
  • تهیه گزارشات لازم