مهندسی پزشکی

مسئول واحد : خانم مهندس الهام ندیری

تلفن داخلی : 313

تعداد پرسنل : 3 نفر

شرح وظایف :

  • سرویس و نگهداری پیشگیرانهPM دستگاه ها و تجهیزات
  • هماهنگی با شرکت های نمایندگی جهت تعمیر، سرویس، کالیبراسیون و کنترل کیفی تجهیزات
  • استعلام خرید تجهیزات پزشکی از شرکت های فرشنده
  • نظارت بر کارایی و کیفیت تجهیزات جهت خریداری