بهداشت محیط

مسئول بهداشت محیط:  شیوا شهابیان

کارشناس بهداشت محیط:  فریده جنت

تلفن :  202

وضعیت نیروی انسانی واحد: 2 نفر

ساختار فیزیکی واحد: این واحد در طبقه دوم ساختمان اداری (ساختمان قدیم) واقع شده است.

شرح عملکرد واحد بهداشت محیط:

 1. هماهنگی واقدام درجهت تشکیل کمیته بهداشت وکنترل عفونت بیمارستان وشرکت فعال درآن وپیگیری مصوبه های مربوطه
 2. تهیه وتدوین مطالب آموزشی وتشکیل جلسات آموزشی مرتبط با بهداشت محیط وبهداشت عمومی برای پرسنل بخش رده های مختلف
 3. نظارت ومداخله درعقدقراردادهای خدماتی بیمارستان ومطالبه کارت معاینه پزشکی، کارت معاینه کارگری وگواهینامه آموزش بهداشت عمومی پرسنل مشمول قانون
 4. کنترل بهداشتی آب مصرفی ازنظر کمی وکیفی وانجام آزمایشات دوره ای میکروبی وشیمیایی وکلرسنجی بااستناد به دستورالعمل ها، استانداردها وشرایط موجود
 5. نظارت، بررسی وکنترل بهداشتی برکلیه مراحل مختلف جمع آوری، تفکیک، انتقال، نگهداری موقت ودفع زباله های بیمارستانی ونیز جلوگیری ازفروش وبازیافت زباله بیمارستانی
 6. نظارت وکنترل بهداشتی برنحوه دفع فاضلاب بیمارستان ودرصورت وجود معضل، ارائه پیشنهادهای اجرایی مناسب
 7. نمونه برداری از پساب خروجی سیستم تصفیه فاضلاب برابر دستورالعمل های اعلام شده (درصورت وجود تصفیه خانه)بمنظور بررسی کیفیت پالایش فاضلاب
 8. کنترل حشرات وجوندگان باالویت بهسازی محیط، دفع بهداشتی زباله ودرصورت نیاز، استفاده اصولی ازروش های شیمیایی
 9. نظارت ومداخله درتهیه وکاربرد مواد گندزدا وپاک کننده بیمارستان
 10. اقدام لازم درزمینه تهیه البسه وملزومات مورد نیازدر سمپاشی وضدعفونی (روپوش، کلاه، دستکش، ماسک، چکمه و...) وتدارک سموم وموادگندزدا ودیگر تجهیزات ووسایل مورد استفاده درسمپاشی وضدعفونی باهماهنگی مسئولین بیمارستان
 11. بررسی وضعیت فنی وبهداشتی سیستم تهویه مطبوع بیمارستان( گرمایش، سرمایش) وپیگیری درجهت رفع مشکلات احتمالی موجود
 12. پیگیری واقدام درزمینه مسائل بهداشتی وحفاظتی بخش پرتوهای یونساز باکمک مسئول فیزیک بهداشت ذیربط
 13. نظارت فنی وبهداشتی مستمر برنحوه کارآشپزخانه شامل: (شرایط بهداشت محیطی آشپزخانه، وضعیت سردخانه، انبار نگهداری موادغذایی، سرویس های بهداشتی، بهداشت فردی پرسنل بخش، اطاق استراحت پرسنل بخش، شستشوو ضدعفونی ظروف، شستشو وضدعفونی سبزیجات خام مورد استفاده، وضعیت بهداشتی موادغذایی آماده طبخ وسایل وظروف مورداستفاده و...)
 14. نظارت وهماهنگی لازم در زنجیره تهیه، طبخ وتوزیع موادغذایی باهمکاری کارشناس تغذیه به منظور اطمینان ازسلامت توزیع ومصرف غذا
 15. نظارت وکنترل دائم برامور مربوط به رختشویخانه ورعایت کلیه نکات ایمنی وبهداشتی ازنظر تفکیک البسه عفونی ازغیرعفونی درهنگام شستشو واستفاده ازدستگاه های شوینده اتوماتیک ومواد پاک کننده مناسب ونهایتا" ضدعفونی واطوکشی البسه بخش عفونی وآلوده
 16. ارتباط مستمر با معاونت های بهداشت ودرمان درهماهنگ کردن فعالیت های اجرایی ودستورالعملها واقدامات نظارتی دربیمارستان
 17. ثبت وضبط اقدامات ومکاتبات اداری وتشکیل بایگانی درست ومنظم به نحوی که روند فعالیتها وپیگیری امور بدین طریق کاملا" قابل دسترسی ومشهود باشد.(مستندسازی)
 18. ارئه راهکارهای بهسازی بعنوان اصلی ترین روش کنترل ناقلین
 19. انجام امور محوله در شرایط خاص مانند کنترل کنترل همه گیری ونیز مقابله بابحران وبلایا
 20. فرهنگ سازی وجلوگیری ازاستعمال دخانیات در فضاهای بسته وعمومی بیمارستان
 21. بطور کلی نظارت وکنترل لازم بهداشتی برکلیه بخش ها- همکاری وهماهنگی بامدیران ومسئولین قسمت های مختلف درحیطه شغلی ووظایف سازمانی تعیین شده.

سیستم تصفیه فاضلاب

سیستم تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان ازنوع لجن فعال متعارف (SBR) می باشد.

کنترل کیفی تصفیه فاضلاب :

 1. انجام آزمایشات دوره ای شیمی، فیزیک پساب خروجی شامل : BOD ( اکسیژن مورد نیاز بیو شیمیایی ) ، COD ( اکسیژن مورد نیاز شیمیایی ) ، TDS ( کل جامدات محلول ) ، کدورت ، دما و PH وغیره
 2. پیگیری انجام آزمایشات میکروبیولوژیکی پساب خروجی شامل : کل کلیفرم ها ، کلیفرم های گوارشی
 3. مقایسه نتایج آزمایشات با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست
 4. در صورت عدم تطابق با استانداردهای موجود اقدامات مداخله ای جهت اصلاح و بهبود روند تصفیه فاضلاب صورت می گیرد.

سیستم بیخطر سازی پسماند های عفونی

یک دستگاه اتوکلاو با نام تجاری سارا (1) به همراه خردکن خارجی درخصوص بیخطرسازی پسماند عفونی بیمارستان امیراعلم، یک دستگاه کازو در خصوص بیخطر سازی پسماند عفونی بیمارستان مروستی