رئيس امور مالی

مسئول واحد: آقای امیرحسین امینی

تلفن : 206-207 - 212

تعداد پرسنل : 11 نفر

شرح وظایف :

1-نظارت بر ثبت بموقع کلیه عملیات مالی اعم از وجوه دارائیها ، بدهیها ، هزینه ها و تعهدات مالی بر مبنای حسابداری تعهدی و تهیه و تنظیم دفاتر و صورتحسابها طبق ضوابط و مقررات و ارائه بموقع آنها به امور مالی دانشگاه

2- نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و اوراق بهادار و همچنین انجام امور سپرده ها بر طبق مقررات مربوط .

3- ثبت و نگاهداری حساب دارائی های ثابت و نظارت بر هرگونه جابجائی واعمال در حساب های مالی .

4- تامین اعتبار در حدود اعتباراتی که از طرف دستگاه اجرائی تعیین و ابلاغ می گردد پس از تطبیق با قوانین و مقررات مربوط .

5- انجام پرداخت هزینه ها در مورد اعتبارات ابلاغی پس از طی مراحل تشخیص ، تامین اعتبار ، تعهد ، تسجیل و حواله و تطبیق آن با قوانین و مقررات مربوط .

6- نظارت در اجرای دقیق تفاهم نامه مبادله شده و رعایت تخصیص ها .

7- انجام پرداخت علی الحساب و پیش پرداخت و واگذاری تنخواه گردان بر اساس اعتبارات مصوب تخصیص یافته پس از طبیق با رعایت قوانین و مقررات و دستور العمل های مربوط و مقررات در واریز بموقع آنها .

8- مراقبت بر واریز بموقع تنخواه گردان کارپردازان و واحدهای تدارکاتی در موعد مقرر و در صورت وقوع کسری اعلام به امور مالی دانشگاه . بدیهی است در مواردی که دستور پرداختی بر خلاف مقررات به شما ارجاع می شود 9- رعایت دقیق مفاد ماده 90 آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه الزامی می باشد .

10- نظارت بر ثبت بموقع درآمدهای تحقق یافته و پیگیری در وصول مطالبات و ایصال درآمدها .

11- نظارت بر کسر و پرداخت مالیات های تکلیفی در موعد مقرر با رعایت مقررات .

12- نظارت بر حفظ و نگهداری و صیانت از اسناد و مدارک مالی و گزارشات .

13- همکاری با حسابرس مقیم و ارائه به موقع اسناد حسابداری و مستندات جهت بررسی و اظهار نظر .

14- نظارت بر عملکرد کارشناسان ادره حسابداری ، اداره اموال و کارپردازی معاونت .