انبار

نام واحد : انبار ملزومات

تلفن : 363

مسئول واحد: اقای امین جعفری

تعداد پرسنل : 2نفر

تجهیزات : کلیه اقلام مصرفی اداری و بخش های بستری

شرح وظایف :

 • دقت در خصوص رسیدگی به موجودی انبار و به روز نمودن اطلاعات مربوط به کالاهای انبار
 • دقت درتطبیق کالاهای خریداری و تحویل شده به انبار با نمونه اصلی
 • ثبت کالاهی تحویلی و دریافتی و نظارت در ورود و خروج کالاها و صدور رسید انبار و امضاء اسناد
 • تهیه و توضیع کالاهای مورد نیاز بخش ها و واحد ها
 • تهیه گزارشات مورد لزوم جهت ارائه به مقامهای مافوق

 

نام واحد : انبار تجهیزات پزشکی

مسئول واحد: آقای محمد نامنی

موقعیت جغرافیایی : ساختمان قدیم

تعداد پرسنل : 2نفر

تجهیزات : کلیه اقلام مصرفی و بهداشتی بیمار

شرح وظایف :

 • دقت در خصوص رسیدگی به موجودی انبار و به روز نمودن اطلاعات مربوط به کالاهای انبار
 • دقت درتطبیق کالاهای خریداری و تحویل شده به انبار با نمونه اصلی
 • ثبت کالاهی تحویلی و دریافتی و نظارت در ورود و خروج کالاها و صدور رسید انبار و امضاء اسناد
 • تهیه و توضیع کالاهای مورد نیاز بخش ها و واحد ها
 • تهیه گزارشات مورد لزوم جهت ارائه به مقامهای مافوق

 

نام واحد : انبار دارویی

مسئول واحد: خانم مریم عبدلی

موقعیت جغرافیایی : ساختمان قدیم

تعداد پرسنل : 1 نفر

تجهیزات : کلیه داروهای مورد نیاز بیماران

شرح وظایف :

 • دقت در خصوص رسیدگی به موجودی انبار و به روز نمودن اطلاعات مربوط به کالاهای انبار
 • دقت درتطبیق کالاهای خریداری و تحویل شده به انبار با نمونه اصلی
 • ثبت کالاهی تحویلی و دریافتی و نظارت در ورود و خروج کالاها و صدور رسید انبار و امضاء اسناد
 • تهیه و توضیع کالاهای مورد نیاز بخش ها و واحد ها
 • تهیه گزارشات مورد لزوم جهت ارائه به مقامهای مافوق