مدارک پزشکی

ساختار فیزیکی واحد بایگانی و مدارک پزشکی: این واحد در طبقه همکف ساختمان شماره 3 انتهای حیاط جنب واحد تغذیه

ساعت کار: شیفت صبح از ساعت 7 الی   14:30

تعدا پرسنل : یک نفر که کار آمار بیمارستان و پنج نفر کارشناس مدارک پزشکی را انجام می دهد.

تلفن: 384-383