پذیرش

نام واحد:پذیرش تخصصی

ساختار فیزیکی واحد: این واحد واقع در طبقه همکف ساختمان اداری می باشد.

ساعت کار پذیرش تخصصی :

شیفت صبح : چهار نفر متصدی پذیرش ازساعت 7صبح الی 14

شیفت عصر: دو نفر متصد ی پذیرش از ساعت 14الی 18

تلفن:336

نام واحد: پذیرش اورژانس

ساختار فیزیکی واحد:

این واحد درداخل درمانگاه اورژانس ،جنب درب ورودی بیمارستان واقع شده است.

ساعت کارپذیرش اورژانس :به صورت شبانه روزی فعال می باشد.

تعدادپرسنل:

شیفت صبح : دونفر متصدی پذیرش ثابت ار ساعت 7الی 14

شیفت عصر: دو نفر از ساعت 14الی 19

شیفت شب: دو نفر از ساعت 19الی7صبح

تلفن  :275