رهیاب درمان

مسئول واحد : خانم کیوانلو

تلفن داخلی : 429

مدیر بخش : خانم واشقانی

شرح وظایف :

  • راهنمایی کلیه بیماران از بدو ورود، جهت پذیرش و نوبت دهی تا ترخیص و پیگیری پس از آن.
  • هماهنگی بیماران شهرستان و عمل های صبح با واحد های مربوطه
  • رهیابی و راهنمای جامع کلیه ارتباطات بیمار با خانواده، پزشکان، همکاران و ... .
  • هماهنگی تمامی دوره های درمانی.