فناوری اطلاعات

مسئول واحد : آقای مهندس محمد صیادی

تلفن داخلی : 312

تلفن داخلی تعمیرات نرم افزار : 340

رئیس بخش : آقای مهندس مهدی لک 

موقعیت اداری / جغرافیایی : ساختمان اداری ، طبقه دوم ، دفتر کامپیوتر

تعداد پرسنل : 4 نفر

شرح وظایف، اختیارات و مسئولیت ها:

الف - حوره نرم افزار

 •  مطالعه، طراحی و پیاده سازی نرم افزار های کاربردي
 •  نصب، راه اندازی و آموزش نرم افزارهای کاربردی تدوین شده
 •  شناسایی و تشخیص نیازهای نرم افزاری حوزه از طریق مطالعه سيستماتيك و مستمر و تهیه و تدوین گزارشهای تحلیلی همراه با ارائه راه حل های اجرایی
 • ارائه خدمات پشتیبانی در زمینه نگهداری و رفع اشکال و به روز رسانی برنامه های نرم افزاری در دست اجرا
 • نظارت بر طراحي و اجرای نرم افزار های طراحی شده و همکاری با طراحان طرف قرارداد به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح مفاد قراردادهای منعقده
 • نطارت، ارزشیابی و کنترل پروژه های طراحی نظامهای رایانه ای که توسط پیمانکار به انجام مي رسد
 • بررسي نیازهای نرم افزاری مورد نیاز واحدهای مختلف و ارائه نطارت مشورتی برای خرید با سفارش خرید آنها تهيه و حفظ و نگهداری مستندات نرم افزارهای طراحی یا خریداری شده به منظور مراقبت و پشتیبانی بهتر از سیستمهای در دست اجراء
 • تهیه تدوین و اجراي برنامه های آموزشی برای مدیران، کارشناسان و عموم کاربران جهت استفاده بهتر و موثرتر از نظام رایانه اي
 • نظارت بر پشتیبان گیری دوره ای از داده های مهم مربوط به نرم افزارها
 • فراهم سازی بستر استفاده از منابع نرم افزاری شبکه از قبیل نصب و راه اندازی نرم افزارهای مورد درخواست کاربران با در نظر گرفتن نیاز واقعی آنها جهت جلوگیری از ترافیک نرم افراری در هر سیستم (قراردادن پکیج نرم افزارها در مرور)
 • نیازسنجی نرم افزارهای تحت شبکه حوزه مربوطه و اعلام آنها به مدیریت فناوری و ارائه مشاوره های لازم دراین خصوص به مرکز در جهت تهیه ، آماده ساری و ارتقاء نرم افزار های مورد نیاز
 • ارتباط مستمر با شرکتهای طرف قرارداد واحد و رفع اشکالات و نیازهای کاربران
 • ارائه مشاوره برای استفاده بهينه ار نرم افزارها
 • رفع آلودگیهای ویروسی بوجود آمده در کامپیوترهای اداری

ب - حوزه شبکه

 • ارائه راهکار های نوین جهت ارتقاء شبکه
 • بررسی و تایید تقاضاهای رسیده از نقطه نظر فني وامکانات موجود برای ارائه خدمات مربوط
 • نصب، راه اندازی و آموزش کاربران و کارشناسان برای استفاده از نرم افزارهای پیاده سازی شده
 • ارائه خدمات پشتیبانی در زمینه نگهداری برنامه های نرم افزاری در دست اجراء
 • راه انداری سرور های مورد نیاز واحد
 • پشتیبایی شامل رفع مشکلات احتمالی سرور و تهيه نسخ پشتیبان
 • ارتقا سرورهای محلی به منظور بهینه سازی ارائه سرویس به کاربران
 • اقدام در جهت اتصال و یا انفصال کامپیوترهای موجود در حوزه بنا به نیاز و فراهم نمودن مقدمات لازم و انجام تنظیمات مربوطه منطبق بر فرآیندهای موجود.
 • برطرف نمودن اشکالات کاربران در استفاده از سرویسهای شبکه بیمارستان طبق فرآیندهای موجود
 • حفظ امنیت فیزیکی محیط اتاق سرور دما و دقت در عبور و مرور ها

ح: حوزه سخت افزار

 • بررسي نیازهای سخت افزاری مورد نیار واحدها و تشخیص و تعیین چگونگی رفع نیاز ها با استفاده از امکانات موجود و ارائه نظارت کارشناسی برای خرید یا سفارش خرید آنها
 • نصب و راه اندازی سخت افزار مورد نیاز کاربران و کارشناسان برای استفاده از نرم افزارهای طراحی شده
 • ارائه خدمات پشتیبایی فنی برای نگهداری و تعمیر تجهیزات و وسایل سخت افزاری به طور مستقیم از خدمات متمرکز و با خدمات فنی خارج از بیمارستان
 • تهیه، نصب و پشتیبانی کليه تجهیزات فعال و غیر فعال
 • طراحی و تدوین گردش کار واحد جهت جلوگیری از اتلاف وقت نیرو ها
 • تهیه برچسب و شناسنامه فنی سخت افرار جهت کلیه سیستم ها و تشکیل پرونده جهت دسترسی سریع سرویس دوره ای سخت افزار حوزه طبق فرآیند مربوطه
 • رفع اشکالات و موارد پیش آمده در هر سیستم و لوازم جانبی و نصب سیستم عامل و درایوها

د- قراردادها

 • تهیه و تدوین قراردادهای موجود در زمینه های مختلف
 • نظارت بر اجرای صحیح مفاد قراردادها

ه- وب سایت

 • طراحی Web Site برای تمام بخشهای حوزه با در نظر داشتن استانداردهای تعریف شده از سوی مدیریت فناوری
 • بروزرسانی صفحات وب سایت
 • قراردادن اخبار مرتبط با حوزه کاری مربوطه و مورد نیاز عموم در سایت
 • طراحی فرمها و گنجاندن آن در سایت در جهت کاهش مراجعات مستقیم ارباب رجوع به محل و حرکت در جهت تکریم ارباب رجوع
 • نظارت و کنترل محتوای صفحات با رعایت سلسله مراتب اداری در مطالب ارائه شده برای Website

و- آموزش

 • مشارکت در برگزاری برنامه های آموزشی مدیریت IT
 • شرکت فعال در برنامه های آموزشی مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه
 • آموزش موردی کاربران و تهیه جزوات آموزشی مورد نیاز
 • ارائه آموزشهای مورد نیاز کاربران از طریق وب سایت واحد

ز- امور ستادی

 • انتقال تصمیمات مدیریت فناوری اطلاعات به حوزه مربوطه
 • انتقال نظرات و نیازها ( حسب عملکرد حوره مربوطه ) به مدیریت فناوری اطلاعات
 • شرکت در جلسات مدیریت فناوری به طور منظم
 • پاسخ به مکاتباب اداری در موعد مقرر
 • ارائه گزارشات لازمه و مرتبط در موعد مقرر
 • پایش و ارزشیابسی منظم از تمام فعالیتهای مرتبط با IT

ح- شرح وظایف مسئول فناوری اطلاعات یک بیمارستان در ارتباط با نرم افزار HIS

 • برنامه ریزی در جهت آمورش کل پرسنل بیمارستان و اعلام آن به مدیریت
 • آموزش موردی به پرسنل در بخشها و واحدها
 • ارتباط بین بیمارستان و تیم نرم افزار در مورد خواسته ها و نیازهای مجموعه
 • اعلام گزارش خرابی و نقص به شرکت پشتیبان و پی گیری رفع آن از طریق مدیر پشتیبانی شرکت
 • نیازسنجی سخت افزار مورد نیاز و پی گیری آن
 • تهیه پشتیبیان از دیتا بانک های HIS
 • تغییر و تعریف اطلاعات اصلی آن بیمارستان

ط - سایر امور

 • اظهار نظر در مورد سیستمهای طراحی شده با امکانات سخت افزاری و نرم افزاری موجود
 • پیش احتیاجات واحد سازمانی در زمینه نیروی انسايي و تجهیرات و تسهیلات مورد نیاز واقدام در جهت تامین آنها
 • اجرا و بکارگیری آخرین یافته های فن آوری اطلاعات به منظور ارتقای توانمندی واحد مربوطه
 • نظارت بر کاربرد مناسب فناوری اطلاعات در واحد مربوطه به منظور بهره وری سیستم
 • پيش بيني آموزشهای لازم در خصوص فناوری اطلاعات (IT) وبرنامه ریزی مشخص در این زمینه به منظور ارتقاي توان تخصصی کارکنان واحد مربوطه
 • برنامه ریزی لازم در خصوص نگهداری و استفاده بهینه از امکانات
 • شرکت در کمیسیونهای و سمینارهای مربوطه
 • مطالعه و اظهار نظر در خصوص طراحی و پیاده سازی سیستمهای کاربردی
 • اظهار نظر در خصوص نوآوريها وطراحهاي جديد فن آوری اطلاعات
 • تهیه گزارشات مورد نیاز برای مقام بالاتر
 • انجام سایر امور مربوط.