تدارکات

مسئول واحد: آقای بندری

تلفن : 410

موقعیت جغرافیایی : ساختمان قدیم

تعداد پرسنل : 2نفر

شرح وظایف :

  • خرید لوازم و وسایل پزشکی
  • خرید دارو
  • خرید ملزومات اداری و مصرفی
  • تحویل وسایل اداری جهت تعمیر به تعمیرکار مربوطه