خدمات

مسئول واحد: حسن واحدپور

تلفن: 388

موقعیت بخش از لحاظ جغرافیایی : کل مجتمع درمانی امیراعلم

تعداد پرسنل : 80

تجهیزات : دستگاه کف شوی – وکیوم - جارو برقی  کف ساب – کارواش چرخ حمل وسایل

تعریف : آنچه که معلوم است بیمارستان امیراعلم با قدمتی بالا یکی از بیمارستانهای مطرح در سطح کشور و حتی متطقه بوده و ارائه خدمات باید عالی و بدون نقص باشد کمک به بیماران در داشتن محیطی پاکیزه و خاطر جمع از هر نوع آلودگی و سالم که کمک کننده اصلی در کنار درمان خوب با کادری مجرب می باشد .

 شرح وظایف :

 1-کسب خط مشی کلی در زمینه امور خدمات از سرپرست محوطه

2- تنظیم برنامه کار پرسنل تحت سرپرستی

3-تنظیم برنامه های ارزشیابی پرسنل تحت سرپرستی و نظارت بر اجرای به موقع آن توسط سرپرستاران مربوط به ارائه نتایج ان در موقع لزوم

4-تامین وسائل کار مواد مصرفی مورد نیاز با رعایت صرفه و صلاح دانشگاه

5- کنترل دقیق وسایل از جهت رفع نواقص اجتماعی آنها

6-پیش بینی ها لازم در مورد جلوگیری از مخاطرات آتش سوزی

7- تهیه دستور العمل و نظارت بر انجام تمرینات آتش سوزی به منظور آگاهی کارکنان در مواقع اضطراری

8-نظارت بر انجام امور مربوط به انتظامات

9- تعیین محل کار خدمتگزاران

10- نظارت بر انجام امور مربوطه به نگهداری و نظافت ساختمان و تاسیسات آن

11- تعیین ساعات کشیک نگهبانان

12- راهنمایی و دادن تعلیمات لازم به کارکنان تحت سرپرستی و مراقبت در حسن انجام وظایف  محوله آن

13- نظارت بر انجام اقداماتی که به منظور حفظ و حراست ساختمانها و تاسیسات صورت می گیرد

14- نظارت برانجام خدمات عمومی ساختمانها از قبیل تامین سوخت روشنایی و غیره

15- نظارت بر کلیه امور مربوط به خدمات واحا متبوعه و راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی

16-بررسی تقاضای مربوط به خرید لوازم و اجناس مورد احتیاج واحد تسوزه و ارسال آن به کار پردازی پس از حصول اطمینان از جهت آن

17-تهیه و تنظیم دستورالعمل به منظور کنترل ورود و خروج اشخاص

18- انجام سایر امور محله طبق دستور مقام مافوق

 خدماتی که ارائه می شود :

  • کمک به بیماران
  • نظافت
  • کمک به همکاران در امور بخشها
  • تامین وسایل مورد نیاز