بیماری های گوش و حلق و بینی

مرتبه علمي : استادیار

جراحی عمومی

رتبه علمی : دانشیار

متخصص بیوشی

رتیه علمی : استادیار