داروخانه

مسئول داروخانه :   خانم دکتر نیلوفر فروتن

تلفن داروخانه مرکزی :      233

تلفن داروخانه اورژانس :    419

داروخانه مرکزی در پشت بخش جراحی واقع شده است.

داروخانه اورژانس در سمت راست ورودی بیمارستان در جوار ادیومتری واقع است.

در حال حاضر داروخانه بستری بیمارستان با بیش از 4000 قلم دارو و تجهیزات به صورت شبانه روزی به ارائه خدمت به بیماران مشغول می باشد . در کنار داروخانه مرکزی ، چندین سال است که داروخانه اورژانس نیز جهت خدمت به بیماران در بیمارستان امیراعلم بصورت روزانه فعال می باشد. داروخانه بیمارستان امیراعلم در حال حاضر نیاز مجتمع های اتاق عمل ، بخشها ، درمانگاهها و همینطور تمام بیماران سرپائی را مرتفع می سازد.

 بیمه های طرف قرارداد:

  • تامین اجتماعی
  • خدمات درمانی
  • خویش فرما
  • روستائی
  • نیروهای مسلح