پاتولوژی

مسئول واحد: پریسا کیانی

تلفن : 415-416

رئیس بخش :دکتر فرزاد یزدانی

موقعیت بخش از لحاظ جغرافیایی :ساختمان قدیم – بعد از ادیومتری

اساتید: دکتر فرزاد یزدانی-دکترمریم لطفی

پرسنل: تایپیست 1 نفر-منشی 1 نفر-کارشناس فنی 4 نفر-تکنسین ا نفر

تجهیزات :

دستگاه میکروتوم-دستگاه فروزن-دستگاه تیشو پروسسور-دستگاه دیس پنسر-دستگاه اب مقطرگیری-میکروسکوپ-سانتریفوژ

شرح وظایف :

  • اساتید: نظارت برکلیه امور بخش و ارائه راهنماییهای لازم به پرسنل برای انجام بهتر امور-بررسی لامهای پاتولوژی و گزارش نهایی جوابها و مشاوره با بیماران در صورت لزوم
  • خدماتی که ارائه میشود:پذیرش نمونه های پاتولوژی بخش و بیماران سرپایی-مشاوره لامها و بلوکهای بیماران از مراکز دیگر-انجام کامل مراحل پاتولوژی شامل پاس دادن نمونه ها توسط رزیدنتها و اساتید –کوله کردن بافتهای پاس داده شده در روز بعد-برش دادن بافتها-رنگ امیزی بافتها-مونت کردن بافتها-ردیف کردن لامها و دادن انها به اساتید جهت بررسی لامها و گزارش جواب نهایی-
  • انجام تست تخصصی IHC با بیش از 50 مارکر تخصصی و بررسی لامهای مربوطه توسط اساتید
  • انجام کلیه رنگ امیزی های اختصاصی برروی بافتهای خواسته شده توسطاساتید
  • همکاری با کلیه دانشجویان معرفی شده از مراکز دیگر و همچنین این مرکز جهت استفاده از فایلهای لامها و بلوکهای پاتولوژی برای استفاده جهت پایان نامه و کارهای تحقیقاتی