بخش دی کلینیک مجتمع بیمارستانی امیراعلم که به همت والای خیر محترم جناب آقای مهندس حسن رفتاری بازسازی اساسی شده بود از تاریخ 13/9/1397 با سه اتاق عمل مجهز و10تخت بستری افتتاح شد .

هفته سکته مغزی با تیم درمانی مجتمع بیمارستانی امیراعلم که از تاریخ 1397/8/26 شروع ودرتاریخ 1397/9/2به پایان رسید

صفحه1 از8