برگزاری کمیته اورژانس در مجتمع بیمارستانی امیراعلم

کمیته اورژانس مجتمع با حضور دکتر تاج الدینی رئیس بخش اورژانس مجتمع برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مجتمع بیمارستانی امیراعلم، کمیته اورژانس مجتمع با هدف ارتقای اورژانس روز دوشنبه 17 اردیبهشت 97 با حضور دکتر تاج الدینی رئیس اورژانس، دکتر دبیری معاون پژوهشی، دکتر اعتمادی رئیس بخش بیهوشی، دکتر احتشامی مدیر درمان،دکتر قدمی مسؤل بهبود کیفیت، رنجبران مدیره پرستاری و دیگر اعضای کمیته در محل سالن شورای این مرکز برگزار شد.

در این جلسه اعضا ابتدا به گزارش عملکرد اورژانس پرداختند سپس در خصوص فرآیندهای اصلی اورژانس، تعیین تکلیف به موقع بیماران سرویس داخلی،تجهیزات مورد نیاز اورژانس و تعویض تجهیزات قدیمی این بخش پیشنهاداتی توسط اساتید مطرح گردید و بحث و گفتگو کردند.