نشست رؤسای بخش های مجتمع بیمارستانی امیراعلم در سالن شورای این مرکز

رؤسای بخش های مجتمع بیمارستانی امیراعلم به همراه تیم مدیریت اجرایی به گفتگو نشستند.

به گزارش روابط عمومی مجتمع بیمارستانی امیراعلم، جلسه رؤسای بخش های مجتمع با حضور تیم مدیریت اجرایی روزدوشنبه 31/2/97برگزار شد. در این این جلسه ارزیابی داخلی اعتبار بخشی بیمارستان در بخش ها و واحدها مورد بررسی قرار گرفت و در خصوص ارزیابی ادواری اعتبار بخشی که از خرداد ماه آغاز می گردد، سپس لزوم آمادگی بخش ها و واحدها برای ارزیابی مورد بحث قرار گرفت.

همچنین در مورد مدیریت هزینه های بیمارستانی وراهکارهای عملیاتی آن صحبت گردید و در پایان دکتر آل سعیدی معاون بین الملل بیمارستان اهداف این معاونت در سال 97 را شرح داد.

توضیح اینکه این جلسه این با حضور دکتر جعفریه رییس، مهندس رضاییان زاده مدیر، دکتر باستانی نژاد معاون آموزش، دکتر دبیری معاون بژوهشی، دکتر آقازاده معاون درمان، دکتر آل سعیدی معاون بین الملل .دکتر تاج الدینی رییس بخش اورژانس، دکتر متصدی رییس بخش ENT، دکتر اسحاق حسینی رییس بخش داخلی، دکتر قارونی رییس بخش قلب، رنجبران مدیره پرستاری، دکتر قدمی مسُول بهبود کیفیت وجمعی از مسؤلین درمانی و پشتیبانی مجتمع تشکیل شد.