بازدید شبانه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مجتمع بیمارستانی امیراعلم

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران به همراه جمعی از معاونان و مدیران ارشد این وزارتخانه و دانشگاه از مجتمع بیمارستانی امیراعلم دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی مجتمع بیمارستانی امیراعلم، دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، دکتر کریمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران به همراه جمعی از معاونان و مدیران ارشد این وزارتخانه و دانشگاه بامداد جمعه 11 خرداد 97 از این بیمارستان دیدار به عمل آوردند.دیدار آغازین این بازدید از اورژانس این مرکز شروع شد و دکتر جعفریه رئیس مجتمع در مورد عملکرد اورژانس و در ادامه در باره فعالیت های عمرانی مجتمع توضیحاتی ارائه داد و بعد از بازدید اورژانس با همراهی هیأت همراه از بخش های گوناگون و و فعالیت های عمرانی در حال ساخت و بهسازی شده بازدید کردند.

دکتر هاشمی در دیدار از پروژه اورژانس جدید تأکید برتسریع ساخت و بهسازی این ساختمان داشت. وی در نهایت از پروژه های اخیر انجام شده و در حال ساخت در سال های 96 و 97 ابراز رضایتمندی کرد و به تصمیم گیری های کارشناسانه در مورد فعالیت های عمرانی در سطح مجتمع اسرار داشت.

توضیح اینکه در این بازدید دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، دکتر جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت، علیخانی مدیر کل حراست وزارت بهداشت، دکتر کریمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر رضایی معاون درمان دانشگاه، دکتر جعفریه رئیس مجتمع، مهندس رضائیان زاده مدیر مجتمع و جمعی از مدیران و مسؤلان وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران و مجتمع بیمارستانی امیراعلم حضور داشتند.