بازدیدهای ادواری اعتبار بخشی از مجتمع بیمارستانی امیراعلم

بازدیدهای ادواری اعتبار بخشی مجتمع بیمارستانی امیراعلم در تاریخ97/04/17 توسط ارزیابان معاونت درمان انجام گردید .

در این بازدید که توسط خانم دکتر روح اللهی ، سر ارزیاب و خانم محمد خانی ارزیاب بالینی صورت پذیرفت از بخشهای بالینی و پشتیبانی و درمانگاهها و اورژانس بیمارستان  بازدید به عمل آمد . تیم مدیریت اجرایی بیمارستان در این بازدید ، ارزیابان راهمراهی نمودند .