جلسه تیرماه روسای بخش های مجتمع بیمارستانی امیراعلم

جلسه روسای بخش های مجتمع بیمارستانی امیراعلم در تاریخ در97/04/17 در سالن شورا  برگزار شد .

در این جلسه فرمولاری آزمایشگاه ابلاغیه معاون درمان بحث قرار گرفت .هم چنین اجرای پروتکل ترومپوآمبولی مورد  بحث وتبادل نظر  قرار گرفت .