بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بیمارستان مروستی

در راستای ارتقای بهبود کیفیت خدمات، بازدید مدیریتی ایمنی بیمارصبح روز شنبه 7/7/97 از بیمارستان مروستی انجام شد.

این بازدید با حضور دکتر جعفریه رئیس مجتمع بیمارستانی امیراعلم و همراهی اعضای تیم ایمنی بیمار به عمل آمد؛ در طی این بازدید با حضور رؤسای محترم بخش ها و واحدها ی این مرکز انجام پذیرفت. اتاق عمل ، بخش بستری و آزمایشگاه این مرکز با استانداردهای ایمنی بیمار مورد بررسی قرار گرفت و اقدامات اصلاحی در موارد مورد نیاز تدوین گردید.