حضور فعال بیمارستان امیر اعلم در نمایشگاه کنفرانس گردشگری سلامت اصفهان

حضور فعال بیمارستان امیراعلم از یازدهم مهر تا سیزدهم مهر 97 در نمایشگاه کنفرانس گردشگری سلامت اصفهان 

بیمارستان امیر اعلم در غرفه دانشگاه علوم پزشکی تهران در اولین شهرک سلامتی کشور شرکت کرد.