برگزاری جلسه روئسای بخش ها به ریاست دکتر جعفریه

جلسه روئسای بخش ها به ریاست آقای دکتر جعفریه ، رئیس مجتمع درمانی امیر اعلم، در 16 ام مهر ماه 97 صورت گرفت

 پیرامون موضوعات پروژه احداث اورژانس جدید، درخواست خون  و درخواست آزمایش از بخش های بستری بحث و تبادل نظر صورت گرفت.