برگزاری کمیته مرگ و میر و عوارض روزیکشنبه مورخه1397/8/13در مجتمع بیمارستانی امیراعلم

 کمیته مرگ ومیر وعوارض روزیکشنبه 1397/8/13برگزارگردید

در این کمیته که باحضورریاست مجتمع واساتید گروه جراحی،بیهوشی،قلب وعروق ،سرپرستاران اتاق عمل گوش و اورژانس به همراه اعضای کمیته مرگ و میردر سالن شورابرگزار گردید