جلسه تیم مدیریت آموزشی مجتمع بیمارستانی امیراعلم در تاریخ 1397/8/14برگزار شد

جلسه تیم آموزشی مجتمع بیمارستانی امیراعلم به ریاست جناب آقای دکتر جعفریه و با حضور راسای، مدیران گروههای آموزشی ومعاونت آموزشی مجتمع برگزار گردید.

دراین جلسه که با حضور راسای بخشها و مدیران گروههای آموزشی صورت گرفت مباحثی مربوط به اعتبار بخشی آموزشی مورد بحث وبررسی و همچنین حذف کشیک اضافه دستیاران و انترنها با اکثریت آرا به تصویب رسید