کمیته دانشجویی در حیطه استجرها،انترنهاودستیاران از تاریخ 1397/8/12لغایت 1397/8/14برگزار شد

 کمیته دانشجویی در حیطه استجرها ،انترنها ودستیاران از تاریخ 12/8/1397لغایت 14/8/1397با حضور ریاست و معاونت آموزشی مجتمع برگزار شد

در این جلسه مسائل و مشکلات آموزشی ورفاهی فراگیران مورد بحث و بررسی قرار گرفت