ادامه تخریب و نوسازی بخش قدیم گوش و حلق وبینی

در ادامه روند تخریب و نوسازی ساختمان قدیم بخش گوش وحلق وبینی و سالن آمفی تئاتر مجتمع

وبا توجه به خطر ریزش دیوار فرسوده واقع در ضلع شرقی این ساختمان امروز مورخ1397/8/28 عملیات تخریب با همکاری عوامل دلسوز شهرداری منطقه12،آتش نشانی ،نیروی انتظامی وپلیس راهورپس از ایمن سازی مسیر تردد خودروها وعابرین ادامه یافت در این راستابه ناچار قسمتی از مسیر خیابان سعدی برای مدت کوتاهی مسدود وپس از رفع خطر بلافاصله بازگشایی شد .گفتنی است درروند تخریب ،کیوسک روزنامه فروشی مجاور بیمارستان که از قبل تخلیه شده بود متاسفانه دچار خسارت شد