ولادت حضرت رسول اکرم (ص)وحضرت امام جعفر صادق(ص) مبارک باد

روز اخلاق ومهر ورزی ولادت حضرت رسول اکرم (ص) و حضرت امام جعفر صادق (ص) مبارک باد

روابط عمومی مجتمع بیمارستانی امیراعلم