سمینار تدابیرمراقبتی در تزریق دارو با همکاری شرکت دارویی روناکدر مجتمع بیمارستانی امیراعلم برگزار شد

سمینار تدابیر مراقبتی در تزریق آنتی بیوتیک با هماهنگی شرکت دارویی روناک وسوپروایزر آموزشی بیمارستان سرکارخانم جازاری برگزار شد 

این سمینارکه با استقبال همکاران پرستاری در سالن آمفی تئاتر مجموعه اجرا  وپرستاران خواستار ادامه چنین برنامه هایدر این مجموعه شدند