جلسه آموزش و هماهنگی منشی های مجتمع بیمارستان امیراعلم در خصوص بیمه تکمیلی دی مورخه 1397/10/17

جلسه آموزش و هماهنگی منشی های مجتمع بیمارستان امیراعلم در خصوص بیمه تکمیلی دی

با حضور مسئولین مربوط در سالن شورا ها ، مجتمع تشکیل و منشیان بخشهای مختلف آموزشهای لازم داده شد